Algemene Ledenvergadering 2022

27 oktober is de Algemene Ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur in De Engel in Houten. Inloop vanaf 19:30 uur.

Agenda:

  1. Opening en vaststelling van de agenda.
  2. Mededelingen van het bestuur.
  3. Verslag ALV
  4. Ingekomen stukken.
  5. Jaarverslag secretaris.
  6. Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie.
  7. Meerjarenbegroting en begroting lopend verenigingsjaar
  8. Bestuurswisseling: aftredend en herkeisbaar zijn Antoinette Barkel (vz) en Coos Batenburg (pm)

Hieronder de links naar de diverse stukken.

Agenda
Verslag ALV 2021
Verslag van de secretaris
Financieel jaaroverzicht 2021-2022
Verslag van de Penningmeester
Begroting 2022-2023